Användarvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor (“Allmänna villkor”) utgör tillsammans med övriga villkor på Hippsonmarket.se (“Sajten”) samt övriga villkor som Sajten kan komma att ställa upp för användare i enskilda fall de villkor som är tillämpliga vid användningen av Sajten.

För de närmare villkoren för utformningen av annonser se nedan, ”Villkor för annonser”.

Sajten kan komma att ändra de Allmänna villkoren med tiden och kommer då att publicera de nya Allmänna villkoren på Sajten. De ändrade villkoren blir bindande för nya användare från och med det datum då de publicerades på Sajten. Befintliga användare blir bundna 30 dagar efter att ha fått del av meddelande därom via e-post eller senast 30 dagar efter publicering på Sajten.

Den som vill ingå avtal om Sajtens tjänster för personligt bruk (”Privatkonto”) måste vara 18 år gammal eller ha målsmans eller annan behörig ställföreträdares godkännande.  

Den som vill ingå avtal om Sajtens tjänster för ett företags bruk (”Företagskonto”) måste ha behörighet att ingå avtal för företagets räkning.

Användare som ingår avtal om Sajtens tjänster och eller använder Sajten bekräftar att densamme har behörighet att ingå avtal, godkänner därmed de Allmänna Villkoren och förbinder sig samtidigt att följa dem.  
Sajten tillhandahålls inte till personer eller företag som har brutit mot de Allmänna villkoren, äldre versioner av de Allmänna villkoren eller svensk lag.

Om användarkonton

På Sajten tillåts Privatkonton och Företagskonton. Alla konton tillhandahålls utan kostnad.

Då användare skapar konto på Sajten måste användarens/företagets egna riktiga namn/beteckning användas. Detta så att både köpare och säljare kan känna trygghet vid användningen av Sajten.

Sajten kan inaktivera och stänga av Användarens tillgång till kontot utan att på förhand meddela Användaren om de Allmänna villkoren inte efterlevs eller om Användaren på annat sätt strider med Sajtens värderingar.

Immateriella rättigheter

Allt material på Sajten är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på Sajten Sajtens exklusiva egendom.

Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material på Sajten utan föregående samtycke från Sajten. All användning av materialet på Sajten i strid med de för var tid gällande Allmänna villkoren och eller andra immaterialrättsliga regler, kan medföra ersättningsskyldighet.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt innehåll som användare av Sajten skapar och eller publicerar på Sajten, t.ex. fotografier, filmer, eller annonstexter (“Användargenererat innehåll”).

Användare som publicerar innehåll på Sajten garanterar därmed att denne har erforderliga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att själv ha skapat det eller med tillstånd från upphovsmännen att använda det enligt dessa Allmänna villkor. Användare som publicerar innehåll garanterar att det Användargenererade innehållet inte innehåller något upphovsrättsligt skyddat material, t.ex. skyddad musik, skyddade filmklipp eller annat material som användaren inte har rätt att använda. Användare som publicerar innehåll garanterar vidare att eventuellt förekommande personer som kan identifieras, genom bild eller till namnet, i det Användargenererade innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas, att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet samt att Sajten kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyften.

Genom att publicera Användargenererat innehåll, t.ex. vid publiceringen av en annons, ger användaren Sajten en oinskränkt rätt att förfoga över det Användargenererade innehållet vilket t.ex. innebär att Sajten kan komma att bearbeta, lagra eller kopiera innehållet, göra det tillgängligt för allmänheten eller vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella tredje parter. Sajten har därmed även rätt att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyften. Sajtens sådana rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats eller inaktiverats. Användare som publicerar innehåll efterger därmed alla krav på ersättning från Sajten för Sajtens användning av det Användargenererade innehållet.

Ansvar

Hippson Market garanterar inte en kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till eller funktion hos Sajten eller dess tjänster. Driften av Sajten kan komma att störas till följd av omständigheter utanför Sajtens kontroll. Sajten kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som orsakas av användning av Sajten och dess innehåll.

Sajten är huvudsakligen en annonsplats på vilken användarna bereds utrymme att annonsera; köpes- och eller säljesannonser avseende varor och tjänster. Hippson Market har emellertid ingen kontroll över, och medverkar inte heller i, transaktioner mellan köpare och säljare. Ansvaret för uppgifterna i publicerade annonser ligger hos den publicerande användaren, se ”Villkor för annonser”. Att ett erbjudande publicerats på Sajten innebär därför inte att Sajten ansvarar för att erbjudandet är lagligt eller giltigt. Hippson Market ansvarar inte för egenskaper hos utannonserade varor eller tjänster. Köpares och säljares ömsesidiga ansvar regleras av eventuellt förekommande avtal och eller tillämplig köprättslig lag. Hippson Market ansvarar inte heller för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Den som använder Sajten åtar sig därmed att hålla Hippson Market skadeslöst för eventuella krav på ersättning från tredje part på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att användaren på annat sätt har agerat i strid med dessa Allmänna villkor, tillämplig lag eller på annat sätt kränkt tredje parts rätt.

Personuppgifter

För att tillhandahålla en säker och användarvänlig Sajt samlar Sajten in följande personuppgifter om användarna: E-postadress, IP-adress samt uppgifter som som användare anger i annonser och på andra platser på Sajten.
I syfte att göra användarnas annonsering så effektiv som möjlig kan Sajten i enskilda fall komma att dela informationen enligt ovan med eventuella samarbetspartners.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att skicka ut anpassad information och erbjudanden om tjänster relaterade till Sajten. Användare kan alltid välja att tacka nej till dylika mejlutskick via sitt konto, eller direkt via en länk i ett sådant eventuellt utskick. Även om Användare tackar nej till dessa utskick kommer Hippson Market fortfarande skicka information om Användarens annonser, villkorsförändringar eller annan information som är vital för tjänstens funktionalitet.

Genom att publicera en annons, använda en tjänst på Sajten eller genom att mejla en annonsör medger användaren att Sajten sparar och kan använda ovannämnda personuppgifter till tredje parter såsom annonsörer, samarbetspartner eller till behöriga svenska och utländska myndigheter.

Genom att verifiera sitt användarkonto med BankID godkänner användaren att Sajten sparar det personnummer som användes vid verifieringen. Den som genomför verifieringen är ansvarig för att användarkontot följer villkoren.

Kontaktuppgifter

Hippson AB, 556632-7838, Storgatan 17, 302 43 Halmstad.

Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa Allmänna villkor ska vara underkastade svensk lag och tvister med anledning av desamma ska lösas i svensk allmän domstol.

Villkor för annonsering

Sajten tillåter dels annonser publicerade av privatpersoner (“Privatannonser”), dels annonser publicerade av företag (“Företagsannonser”).

Hippson Markets Privatannonser är till för privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt de Allmänna villkoren. Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster.

Hippson Markets Företagsannonser är till för företag. Hippson Market förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är att hänföra till kategorin. Annonser publicerade av juridiska personer, av företrädare för hobbyverksamheter eller verksamheter som tillverkar varor på beställning samt annonser för varor eller tjänster som säljs exklusive moms kan komma att bedömas som Företagsannonser. Alla priser i Företagsannonser ska vara angivna inklusive moms. Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen; övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten. Företag har emellertid möjlighet att presentera sin verksamhet på sin profilsida.

Villkoren som tillkommer för företag som tecknar premium-konton styrs av orderbekräftelsen och Hippson AB:s allmänna villkor för företagskunder som godkänns i samband med att avtalet för detta tecknas.

En Privatannons liksom en Företagsannons ligger ute i tre månader från den dag som annonsen publiceras av en användare. Annonser kan när som helst markeras som sålda eller tas bort från användarens konto. Efter tre månader från publiceringsdatum inaktiveras annonsen. En användare kan därefter från sitt konto välja att åter aktivera annonsen eller att ta bort annonsen. Om användaren inte vidtar någon åtgärd sedan annonsen inaktiverats raderas annonsen från Sajten efter ytterligare en månad räknat från datumet från annonsens inaktivering.

Varje användare ansvarar för att den information som uppges i annonser inte strider mot gällande lagar och/eller de Allmänna villkoren.  

Hippson Market förbehåller sig rätten att granska publicerade annonser och att neka eller ta bort en annons som bryter mot de Allmänna villkoren, som kränker tredje parts rätt eller annan rättslig reglering, eller som strider mot Hippson Markets grundläggande värderingar.

Språk och information

Endast annonser skrivna på svenska, danska, norska eller engelska är tillåtna.  

Annonsen ska publiceras under den kategori som bäst beskriver varan eller tjänsten. Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller tjänster i samma annons när varan och/eller tjänsten inte är att hänföra till samma kategori. Säljes- och finnes-annonser placeras i kategorin “Säljes”/”Finnes” och köpes- och sökes-annonser i kategorin “Köpes”/”Sökes”.

Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten. Inga företagsnamn eller länkningar får förekomma utöver vad som följer av dessa Allmänna villkor om Företagskonto. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten. Det är inte tillåtet att i annonstexten endast länka till en annan sajt.  

Hippson Market förbehåller sig rätten att byta kategori på en annons (såväl under granskning som efter publicering) och att göra ändringar för att annonsen skall följa dessa Allmänna villkor utan Användarens godkännande.

Annonstexter får inte heller kopieras från andra annonser; innehållet kan nämligen vara immaterialrättsligt skyddat enligt lag, eller annars tillhörigt Hippson Market enligt de Allmänna villkoren ovan.  

Endast annonsörer med Företagskonto på Sajten har möjlighet att ha länkar med i annonsen, enligt vad som gäller för Företagskonto. Länkar och hänvisningar i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för sådana länkar som för annonsen i övrigt enligt de Allmänna villkoren. Det är inte tillåtet att länka till sidor där relevant information är dold bakom medlemskap eller på annat vis är lösenordsskyddad.

Bilder och filmer i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten och får inte innehålla text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller grafiska tillägg som kan tolkas som marknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listvyn. Hippson Market förbehåller sig rätten att ta bort eller redigera annonser som på detta sätt strider mot de Allmänna villkoren. Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Allmänna villkor under ”Användargenererat innehåll”. Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras.

Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte.